Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
452

I C 1/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 1/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski Protokolant: prot. sąd. Anna Kustra po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku w N. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. G. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami postępowania obciąża powoda. Sygn. akt I C 1/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 maja 2015 roku Strona powodowa
Czytaj więcej»

V GC 200/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2019-01-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oznaczanie porządku składania pism przygotowawczych (art. 207 § 3 k.p.c.) nie zmienia reguły, jaką jest rozstrzyganie sprawy na rozprawie. To na rozprawie realizowane jest także prawo strony do bycia wysłuchanym i odpowiadający mu ciężar zaprezentowania własnych wniosków, twierdzeń i dowodów (art. 210 k.p.c.). Do takiej prezentacji stworzono (...)
Sygn. akt V GC 200/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przeciwko Grupa (...) spółka z o. o. spółce komandytowo-akcyjnej w Ż. o wydanie I. nakazuje stronie pozwanej Grupa (...) spółk
Czytaj więcej»

V GC 239/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W oparciu o przepisy Konwencji uznać należy, iż roszczenie odszkodowawcze ex contractu przysługujące nadawcy obejmuje również kwotę odpowiadającą całości lub części wynagrodzenia za przewóz, który okazał się w całości lub w części wykonany nienależycie.
Sygn. akt V GC 239/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: prot. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa PPHU (...) spółki jawnej W. , P. , P. W. w N. przeciwko (...) S.A. V. (...) " w W. oraz K. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanego K. K. na rzecz strony powodowej PPHU (...) spółki j
Czytaj więcej»

V GC 293/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2018-03-30

trafność 100%

Sygn. akt V GC 293/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 lutego 2016 roku powód A. J. domagał się zasądzenia od strony pozwanej (...) sp. z o.o. spółki komandytowej w S. kwoty 900 euro oraz 665,67 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lipca 2016 roku do dnia zapłaty, a także zwrotu kosztów procesu (k. 3-5). Powód usunął braki formalnego pozwu (k. 26-29). W sprzeciwie od nakazu zapłaty strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu (k
Czytaj więcej»

V GC 314/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-09-16

Data publikacji: 2018-03-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek „utrzymania zieleni przydrożnej” (wynikający z art. 20 pkt 16 u.d.p.) rozumieć trzeba jako obowiązek utrzymania tejże zieleni w stanie niezagrażającym ruchowi drogowemu oraz – w razie rzeczowej potrzeby – usunięcia.
Sygn. akt V GC 314/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. Marta Prusak po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. L. kwotę 14.047,83 zł (czternaście tysięcy czterdzieści
Czytaj więcej»

V GC 347/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-08-11

Data publikacji: 2019-03-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postępowanie dowodowe jest zawsze pochodną twierdzeń o faktach, które wymagają zweryfikowania. Postępowanie dowodowe, w tym postępowanie dowodowe z użyciem wiadomości specjalistycznych, może toczyć się tylko co do okoliczności faktycznych mających charakter sporny, a więc takich, które objęte zostały twierdzeniami jednej ze stron i zostały (...)
Sygn. akt V GC 347/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. Marta Prusak po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od strony powodowej (...) spółki jawnej w B. na rzecz strony pozwanej (...) Spółki
Czytaj więcej»

V GC 348/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2016-02-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wstępuje w miejsce zbywcy i przysługują mu wszelkie prawa wynikające z pierwotnej umowy. Aby móc domagać się zapłaty od dłużnika musi przed nim wykazać, że doszło do cesji wierzytelności.
Sygn. akt V GC 348/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 29 października 2015r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Dobosz Protokolant st. sekr. sąd. Beata Święs po rozpoznaniu 29 października 2015r. sprawy z powództwa A. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w W. przeciwko S. G. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda. SSR Anna Dobosz Sy
Czytaj więcej»

V GC 382/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-12-10

Data publikacji: 2019-03-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zabezpieczenie spłaty kredytu z założenia udzielone było na wypadek gdyby kredytobiorca zobowiązania swojego nie wykonał. Ryzyko to zmaterializowało się w niniejszej sprawie. Z racji zajścia przewidzianego w umowie gwarancji ryzyka, gwarant stał się dłużnikiem kredytodawcy i wierzycielem kredytobiorcy. Wierzytelność względem tego ostatniego (...)
Sygn. akt V GC 382/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko M. Z. o zapłatę I. zasądza od pozwanego M. Z. na rzecz strony powodowej (...) Bank S.A. w W. kwotę 29.253,45 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieśc
Czytaj więcej»

V GC 732/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-08-02

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Istotność:

Uchyla zarządzenie o prawomocności wyroku zarządzeniem z dnia 25 października 2016r. Prawomocnym postanowieniem z dnia 23 lutego 2017r. sprostować oczywistą niedokładność w wyroku z 2 sierpnia 2016r. w ten sposób że w rubrum orzeczenia oraz w pkt I i III sentencji po opisie słownym powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ” wpisać jego siedzibę, tj. „z siedzibą w W. ”. Sygn. akt V GC 732/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V W
Czytaj więcej»

V GC 45/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VGC 45/17 UZASADNIENIE wyroku z 05 września 2017r. Powód W. D. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w W. , domagał się zasądzenia kwoty 8.164,61 zł w tym kwoty 7.664,61 zł z ustawowymi odsetkami w za opóźnienie od 05 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, kwoty 300,00 zł bez odsetek oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu żądania powód podał, że 05 stycznia 2016 roku, w wyniku wypadku drogowego, uszkodzeniu uległ samochód V. o numerze rejestracyjnym (...) 35. Spraw
Czytaj więcej»