Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
461

V GC 239/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W oparciu o przepisy Konwencji uznać należy, iż roszczenie odszkodowawcze ex contractu przysługujące nadawcy obejmuje również kwotę odpowiadającą całości lub części wynagrodzenia za przewóz, który okazał się w całości lub w części wykonany nienależycie.
Sygn. akt V GC 239/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: prot. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa PPHU (...) spółki jawnej W. , P. , P. W. w N. przeciwko (...) S.A. V. (...) " w W. oraz K. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanego K. K. na rzecz strony powodowej PPHU (...) spółki j
Czytaj więcej»

V GC 314/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-09-16

Data publikacji: 2018-03-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek „utrzymania zieleni przydrożnej” (wynikający z art. 20 pkt 16 u.d.p.) rozumieć trzeba jako obowiązek utrzymania tejże zieleni w stanie niezagrażającym ruchowi drogowemu oraz – w razie rzeczowej potrzeby – usunięcia.
Sygn. akt V GC 314/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. Marta Prusak po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. L. kwotę 14.047,83 zł (czternaście tysięcy czterdzieści
Czytaj więcej»

V GC 314/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-10-01

Data publikacji: 2019-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie tutejszego Sądu przy ocenie dokumentów kryterium „zrozumiałości” stosowane musi być nie tylko do samego dokumentu (ten bowiem, o ile jest wyrażony w języku i nie posiada błędów logicznych, zazwyczaj daje się jakoś zrozumieć) ale do samego zachowania podmiotu, które ujawniać musi (względem drugiej strony czynności), że podejmowane (...)
Sygn. akt V GC 314/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko I. P. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od strony powodowej (...) S.A. w W. na rzecz pozwanej I. P. kwotę 917,00 zł (dziewięćset sie
Czytaj więcej»

V GC 347/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-08-11

Data publikacji: 2019-03-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postępowanie dowodowe jest zawsze pochodną twierdzeń o faktach, które wymagają zweryfikowania. Postępowanie dowodowe, w tym postępowanie dowodowe z użyciem wiadomości specjalistycznych, może toczyć się tylko co do okoliczności faktycznych mających charakter sporny, a więc takich, które objęte zostały twierdzeniami jednej ze stron i zostały (...)
Sygn. akt V GC 347/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. Marta Prusak po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od strony powodowej (...) spółki jawnej w B. na rzecz strony pozwanej (...) Spółki
Czytaj więcej»

V GC 348/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2016-02-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wstępuje w miejsce zbywcy i przysługują mu wszelkie prawa wynikające z pierwotnej umowy. Aby móc domagać się zapłaty od dłużnika musi przed nim wykazać, że doszło do cesji wierzytelności.
Sygn. akt V GC 348/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 29 października 2015r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Dobosz Protokolant st. sekr. sąd. Beata Święs po rozpoznaniu 29 października 2015r. sprawy z powództwa A. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w W. przeciwko S. G. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda. SSR Anna Dobosz Sy
Czytaj więcej»

V GC 382/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-12-10

Data publikacji: 2019-03-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zabezpieczenie spłaty kredytu z założenia udzielone było na wypadek gdyby kredytobiorca zobowiązania swojego nie wykonał. Ryzyko to zmaterializowało się w niniejszej sprawie. Z racji zajścia przewidzianego w umowie gwarancji ryzyka, gwarant stał się dłużnikiem kredytodawcy i wierzycielem kredytobiorcy. Wierzytelność względem tego ostatniego (...)
Sygn. akt V GC 382/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko M. Z. o zapłatę I. zasądza od pozwanego M. Z. na rzecz strony powodowej (...) Bank S.A. w W. kwotę 29.253,45 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieśc
Czytaj więcej»

V GC 419/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 419/17 upr UZASADNIENIE wyroku z 19 września 2017r. Powód (...) Spółka Akcyjna w W. , w pozwie z 27 września 2016r. skierowanym przeciwko T. G. , domagał się zasądzenia kwoty 8.420,74 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów procesu, tj. wpisu i kosztów zastępstwa prawnego. Uzasadniał, że powód zawarł ze spółką cywilną (...) T. G. , T. K. 17 czerwca 2015 roku umowę o świadczenie usług faktoringowych, w której powód występował jako
Czytaj więcej»

V GC 487/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-08-11

Data publikacji: 2019-01-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dosłowna treść tego pisma sugeruje jakoby ubezpieczyciel chciał decydować, z usług której wypożyczalni poszkodowani mają korzystać. Tymczasem obowiązkiem ubezpieczyciela jest wyłącznie świadczenie w pieniądzu (art. 805 k.c.). To poszkodowany ma możliwości wyboru, z czyich usług skorzysta celem naprawienia szkody w naturze. Dopóki jego wybór (...)
Sygn. akt V GC 487/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. Marta Prusak po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa R. L. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda R. L. kwotę 1 725,03 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia pięć złot
Czytaj więcej»

V GC 487/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2019-01-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dosłowna treść tego pisma sugeruje jakoby ubezpieczyciel chciał decydować, z usług której wypożyczalni poszkodowani mają korzystać. Tymczasem obowiązkiem ubezpieczyciela jest wyłącznie świadczenie w pieniądzu (art. 805 k.c.). To poszkodowany ma możliwości wyboru, z czyich usług skorzysta celem naprawienia szkody w naturze. Dopóki jego wybór (...)
Sygn. akt V GC 487/17 UZASADNIENIE Stan faktyczny W dniu 20 października 2015 roku miała miejsce kolizja drogowa, w wyniku której uszkodzony został pojazd należący do M. L. i W. P. . (niesporne) Poszkodowani skorzystali z usługi holowania uszkodzonego pojazdu świadczonej przez powoda w stawce 5 złotych za kilometr. (niesporne) W dniu 23 października 2015 roku poszkodowani zawarli z powodem umowę najmu pojazdu zastępczego klasy B, ustalając stawkę czynszu najmu na kwotę 130 złotych netto dziennie
Czytaj więcej»

V GC 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2018-04-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 491/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 07 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Dobosz Protokolant st. sekr. sąd. Beata Święs po rozpoznaniu 07 lutego 2017r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. przeciwko A. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzi
Czytaj więcej»