Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
531

V GC 803/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-12-05

Data publikacji: 2019-03-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Co więcej, przepisy procesowe wykładane być muszą być przy uwzględnieniu wynikającej ze wstępu do Konstytucji RP zasady rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych, w jej szczególnej odmianie, jaką jest zasada efektywności sądownictwa (zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 sierpnia 2016 roku, sygn. K 39/16). Zasada ta jest w (...)
Sygn. akt V GC 803/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko S. R. o zapłatę I. zasądza od pozwanej S. R. na rzecz powoda A. L. kwotę 5.691,98 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem
Czytaj więcej»

V GC 805/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2018-05-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 805/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 07 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Dobosz Protokolant st. sekr. sąd. Beata Święs po rozpoznaniu 07 lutego 2017r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko E. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. Ś. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 7 714,48 zł (si
Czytaj więcej»

V GC 880/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-03-01

Data publikacji: 2018-09-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VGC 880/15 UZASADNIENIE wyroku z 16 lutego 2017r. Powód Ł. M. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. domagał się zasądzenia kwoty 54.200,00 zł z ustawowymi odsetkami od 15 marca 2013r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, wraz z kosztami zastępstwa prawnego. W uzasadnieniu żądania powód podał, że 09 lutego 2012 roku zawarł z (...) Bank (...) SA w W. umowę kredytu na cele związane ze sfinansowaniem zakupu samochodu osobowego marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (.
Czytaj więcej»

V GC 887/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-11-20

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona, chcąc dać wyraz sprzeciwowi wobec rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym (art. 1481 § 3 kpc), powinna w pierwszym piśmie procesowym sformułować odrębne, dodatkowe żądanie „przeprowadzenia rozprawy”. Wymogu tego nie spełnia zawarcie w pierwszym piśmie procesowym wniosku sformułowanego w oparciu o art. 187 § 2 kpc, 177 § 1 pkt 5 (...)
Sygn. akt V GC 887/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy W składzie następującym Przewodniczący SSR Anna Dobosz Protokolant osobiście Po rozpoznaniu 20 listopada 2018r. w Nowym Sączu Na posiedzeniu niejawnym Sprawy z powództwa (...) Spółki jawnej w N. Przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w N. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N. na rzecz powoda (...)
Czytaj więcej»

V GC 894/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 894/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 24 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Dobosz Protokolant st. sekr. sąd. Beata Święs po rozpoznaniu 24 stycznia 2017r. w N. na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko E. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. Ś. na rzecz powoda K. K. kwotę 300,00 Euro (trzysta euro) wraz z odsetkami ustawowymi od 10 października 2014r. do 31 grudnia 2015r. i dalszy
Czytaj więcej»

V GC 894/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V G C 894/15 UZASADNIENIE wyroku z 24 stycznia 2017r. Powód K. K. w pozwie z 10 września 2015r. skierowanym przeciwko E. Ś. domagał się zasądzenia kwoty 300 euro z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 października 2014r. do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów procesu. Na uzasadnienie żądania powód podał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonał na rzecz pozwanej usługi transportowe za które wystawił pozwanej fakturę vat nr (...) na kwotę 300 euro netto, której te
Czytaj więcej»

V GC 895/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-01-16

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 895/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 16 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Dobosz Protokolant osobiście po rozpoznaniu 16 stycznia 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w N. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J. o zapłatę I umarza postępowanie do kwoty 18.856,24 zł (osiemnaście tysięcy osie
Czytaj więcej»

V GC 957/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedstawione w sprawie dowody nie wskazują, by strony wyraźnie umówiły się co do wysokości wynagrodzenia. Biorąc jednak pod uwagę stałość współpracy stron przyjąć należy, iż w sposób dorozumiany umówiły się na wynagrodzenie kosztorysowe, które zgodnie z cytowanym przepisem prawa może być liczone wedle „zwykłego wynagrodzenia za dzieło tego typu.”
Sygn. akt V GC 957/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: st. prot. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa J. Ś. i L. Ś. przeciwko D. R. ( R. ) o zapłatę I. zasądza od pozwanego D. R. na rzecz powodów J. Ś. i L. Ś. do niepodzielnej ręki kwotę 1.069,00 zł (jeden tysiąc sześćdz
Czytaj więcej»

V GNc 2275/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-10-15

Data publikacji: 2019-01-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Automatyczne wyłączenie z ponoszenia ciężarów publicznych pewnej grupy powodów, niezależnie od ich sytuacji majątkowej, nie daje się pogodzić z cytowaną regulacją, stanowiąc nieproporcjonalną ingerencję (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) w zasadę równości (art. 32 Konstytucji RP).
Sygn. akt V GNc 2275/18 POSTANOWIENIE Dnia 15 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V – Sąd Gospodarczy w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Bartosza Łopalewskiego po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 roku w Nowym Sączu na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa: Towarzystwo (...) S. A. w W. przeciwko: J. W. o zapłatę 1 umorzyć postępowanie, 2 odmówić zwrotu opłaty sądowej. UZASADNIENIE 18 sierpnia 2018 roku doręczono pełnomocnikowi strony powodowej wezwanie od usunięc
Czytaj więcej»

I C 656/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-09-27

Data publikacji: 2019-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 656/19 UZASADNIENIE wyroku z dnia 10 września 2019 roku Powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. , w pozwie wniesionym w dniu 4 lipca 2019r. w elektronicznym postepowaniu upominawczym domagał się zapłaty od pozwanej I. Ł. (1) kwoty 6.361,51 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP jednak nie wyższymi niż dwukrotność odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2018r. do dnia zapłaty liczonymi od kwoty 4.462,93 zł oraz z odsetkami usta
Czytaj więcej»